SALINGKUH

Gelap dor-dar, angin ngagelebug nyeahkeun cai hujan anu lir dicicikeun ti langit. Di jalan cai umpal-umpalan, teu kawadahan ku susukan. Jalan ge siga  walungan anu keur caah rongkah. Tatangkalan rea nu rugrug, regangna haliber kabawa ku angin anu keur ngamuk nguwak-ngawik. Kenteng imah ge rea nu patingkalayang siga nu dibaledog-baledogkeun. Di palebah sasak aya mobil nu katinggang tangkal, panumpangna duaan, awewe jeung lalaki, palastra da tangkal ninggangna pas palebah supir.

Alam siga nu keur bendu. Dunya ge dialungboyongkeun. Gunjlang-genjlong. Rea imah nu suhunanna dihiberkeun ku angin puyuh; pangeusina kabulusan da euweuh deui tempat ngiuhan. Jaba poek mongkleng da listrik langsung pareum. Ukur kilat satorelap-satorelap nyaangan. Barudak patingjarerit patingdarengek, menta panyalindungan ka indung-bapana. Peuting geueuman, pikakeueungeun.

Nalika pajar nyingray, satungtung deuleu lembur teh ruksak, siga tas digalaksak ku mahluk anu kacida kejemna. Tatangkalan patingsolengkrah, cai ngeuyeumbeu di unggal madhab.

“Untungna kajadian ieu teh ngan ukur satengah jam. Untungna deui ngan ukur banda anu ruksak teh, euweuh nyawa nu ngalayang. Tapi ari anu tatu mah rea, ngan diubaran ka Puskesmas ge waras,” ceuk  Mang Udin, ngajelaskeun ka petugas ti kacamatan nu kabebneran dibere tugas mariksa ka dinya.

“Duh Gusti, naha musibah ieu teh hukuman atanapi ujian?” Petugas teh ngagerendeng sorangan bari panonna ngalimba nalika nyakseni tetela di lembur eta ampir kabeh imah geus euweuh kentengan.

“Wayah kumaha kajadianna teh?” Petugas nanya ka Mang Udin.

“Jam salapanan sigana mah, da harita teh kuring ge keur nongton Dunia dalam Berita di TVRI,” jawab Mang Udin.

“Jadi lamun di dieu teu aya korban jiwa mah, meureun ngan  duaan anu maot teh,” ceuk petugas.

“Ari kitu aya anu maot di mana?” Mang Udin nanya ka petugas.

“Di jalan, caket sasak. Mobil katinggang tangkal kihujan, nu nyupiranna sareng penumpangna maot. Sigana mah suami istri,” petugas ngajelaskeun.

“Urang mana kitu?”

“Duka, tapi pulisi ayeuna nuju nguruskeun.”

Kabeh jalma di lembur eta, poe harita mah teu bisa indit ka mamana. Ngabeberes imahna masing-masing anu amburadul. Rereana mah milihan barang anu bisa keneh digunakaeun, anu patumpuk jeung kenteng potong. Barudak leutik mah resep wae, siga nu keur anjang-anjangan, nyingkah-nyingkahkeun kenteng terus mulungan cangkir, piring, kawali. Bari hereureuy. Ari kolotna mah bari kurah-koreh teh pikiranna mah patingkalayang, mikiran ti mana beyana meneran imah, da lamun teu buru-buru dibeneran, maranehna rek ngiuhan di mana, barudak rek sare di mana.

“Anehna teh masjid mah salamet, teu kaleungitan kenteng sapotong-potong acan,” Mang Jupri ngajak ngobrol ka Mardi, anakna nu geus gede, bari nyered carangka nu geus pinuh dieusian kenteng potong, rek dipiceun ka lebah juru kebon beh kalereun imahna.

“Muhun. Eta mah da tempat ibadah balarea. Ayeuna ge tos seueur nu karumpul di masjid teh. Sigana mah dijadikeun tempat ngungsi sementara.” Mardi mairan.

“Ari enggeus di mana deui, utamana barudak sarare. Karunya kahujanan kaanginan. Kolot tea bari ngaronda ge bisa nundutan bari cindukul.”

“Nu watir mah eta anu maot dina mobil. Da eta mah mobilna teh pengek. Supir sareng penumpangna kagencet, dugia ka hese rek dikaluarkeunna ge.”

“Ceuk saha ari ujang?”

“Pan abdi tadi teh ningali, ngabring jeung barudak.”

“Paingan diteangan euweuh.  Salaki-pamajikan tateh?”

“Sanes, saurna mah kabogohna. Pasangan salingkuh, dan supirna geus boga pamajikan saurna teh.”

“Munasabah ari kitu mah dihukum ku Gusti ge, da jalma anu hianat ka anak pamajikanna. Teu kacipta kulawargana wirang pisan meureun, boh kulawearga lalakina boh kulawarga awewena.” Mang Jupri nyaritana semu nu ambek.

“Naha Bapa bet nyereng? Batur ieuh nu salingkuhna ge, lain dulur lain baraya.” Mardi heraneun pedah sora bapana rada heuras.

“Ti baheula ge Bapa mah teu panuju ka tukang salingkuh teh. Pan aki maneh ge baheula teh tukang salingkuh, nepi ka nini maneh teh sering gering. Akibatna Bapa jeung mamang maneh ge teu kaurus, atuh kabawa sangsara. Mana Bapa mah, mun aya babadamian  sanajan sakumaha teu panujuna jeung Ema maneh nepi ka pasea ge, palias ari kudu nepi ka midua hate mah. Ari pasea mah adatna, kembang rumah tangga. Kade maneh ge, ujang, engke lamun geus rumah tangga tong kabawa ku sakaba-kaba, ku napsu nu teu pararuguh,” ceuk Mang Jupri semu nu nganasehatan anakna.

“Na kitu ari jalma anu salingkuh pasti meunang musibah?”

“Nya henteu sakabeh anu kamusibahan pasti ku sabab tas salingkuh atuh.”

“Ari saur Bapa musibah anu nimpa urang ayeuna ku sabab salingkuh?”

“Bisa jadi, salah saurang atawa sababaraha urang warga di dieu salingkuh.”

“Saha nya kira-kirana, urang jadi kababawa.”

“Yeuh ujang, anu dimaksud salingkuh ku Bapa mah lain ngan ukur salingkuh antara jelema. Bisa wae salingkuh midua hate ka Gusti,” Mang Jupri ngajelaskeun.

“Maksud Bapa musyrik?”

“Enya, sarua wae, musyrik teh pan midua hate. Ari taeun percaya ka Gusti, sok salat sok ngado’a, tapi tatanya ka dukun ka embah ge osok.”

“Ari tataros ka kiai kalebet salingkuh?”

“Lamun  tatanyana masalah nasib ka hareup, kaasup. Tapi lamun nu ditanyakeunna masalah anu aya hubunganna jeung cara ngado’a supaya makbul, nya eta mah lain.”

“Tapi Mang Kasan ge sok tatanya ka kiai, tah ku kiaina teh sok dipasihan isim, eta kalebet teu?”

“Nya kaasup eta mah.”

“Tapi pan isimna nyutat tina Qur’an?”

“Qur’an teh diturunkeun sabage pituduh. Lamun di nagara mah Qur’an teh sabage UUD. Tah keur umat Islam mah UUD-na dina kahirupan beragamana nyaeta Qur’an. Jadi Qur’an teh kudu dibaca ambeh jadi pitunjuk, lain dijadikeun isim terus disimpen dina beubeur, dikekewel dibabawa ka mamana. Lamun urang percaya kana isim, atuh musyrik pisan. Hartina urang teh midua hate. Ka Gusti percaya, tapi kana isim ge percaya.”

“Tapi eta mah musyrikna ge ngan sakedik meureun, da isimna ge ti kiai.”

“Ari musyrik mah rek saeutik rek  rea, sarua wae, naraka bagiannana. Yeuh, kudu inget, Firman Gusti dina Qur’an, yen dosa anu moal dihampura teh ngan hiji, nyaeta musyrik. Jeung deui ayeuna mah rea jalma anu aku-aku jadi kiai. Atawa sanajan teu aku-aku ge, sabab sapopoena make sorban, masarakat teh nyebutna kiai wae. Jeung deui, bebeneran mah lain pedah datangna ti kiai. Kiai ge jelema biasa, lain Nabi. Ngan Nabi nu bebas tina kasalahan mah, anu ma’sum mah tegesna ngan Rasulullah SAW.” Mang Jupri panjang lebar nerangkeun ka anakna.

“Bapa mah nyarios teh siga ustad wae.”

“Yeuh ujang kasep, Bapa teh bapa hidep, di kulawarga urang mah Bapa teh penanggung jawab rumah tangga, boh lahir boh batin. Bapa teh tugasna salian ti kudu nanggung kabutuhan lahiriyah, saperti sandang jeung pangan, kudu oge ngatik ngadidik nu jadi anggota kulawarga urang. Tugas Bapa teh kudu nyalametkeun anggota kulawarga urang tina siksa naraka. Kitu saur Gusti anu tiasa diaos dina Qur’an teh. Jadi masalahna Bapa lain tuturuti ka ustad, tapi kawajiban Bapa nerangkeun anu hak jeung anu batil ka anu jadi anak, salah saurang anggota kulawarga Bapa.” Mang Jupri nyaritana semu anu leuleuy ayeuna mah.

Duanana masih aruplek ngobrol bari meresihkeun kenteng jeung ereng anu patingsolengkrah, terus ngumpulkeun barang anu masih bisa dipake. Keur kitu torojol  RW.

“Meni harusu baranggawe teh. Teu kadangu pengumumam ti masjid?”  RW ngajak nyarita ka duaan.

“Aya naon kitu? Teu, teu kadangu, da ieu bari ngobrol jeung si ujang,” Mang Jupri ngajawab bari nyampeurkeun RW.

“Itu batur mah geus karumpul di makam. Hayu buru-buru, beurang manten,” ceuk RW.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun. Saha kitu nu maot?”

“Teu aya nu maot. Ieu mah urang ngado’a ka karuhun urang, supaya urang dikuatkeun dina narima musibah ieu. Nu ngado’ana ge Ustad Supriatna,” ceuk RW ngajelaskeun.

“Naha bet kudu dimakam, henteu di masjid wae?” Mang Jupri nalek.

“Saur Ustad Supriatna ambeh kenging berekah.” Jawab RW.

“Astagfirullah al adim. Hampura RW,” Mang Jupri semu nu reuwas.  ”Kuring mah teu bisa ka makam, ieu kapameng, saha deui atuh nu ngaberesihkeun nu barala kieu, da ku si ujang mah moal katanagaan.” Mang Jupri mere alesan.

“Har, ari Mang Jupri, belaan kuring ngahaja kadieu nyusulan,” ceuk RW kuciwa, bari ngaleos.

Saleosna RW, Mang Jupri ngagerendeng, nyarita sorangan: “Hapunten Gusti, warga di dieu. Aranjeunnana teh teu terang mana nu leres mana nu lepat. Mung kumargi ustad nu nyandakna, warga di dieu teh nganggap leres. Padahal tindakan ustad teh kaliru, da makam mah sanes tempat barangtuhunkeun ka nu tos teu aya. Nu maot mah kedahna ge dido’akeun, sanes disuhunkeun. Hapunten Gusti, tong masihan deui azab ka badi sadaya. Tapi mugi Gusti nyadarkeun Ustad Supriatna yen tindakanna teh lepat.”

“Naon ari Bapa, nyarios nyalira,” Mardi ngagareuwahkeun.

“Kadangu teu tadi RW?” Mang Jupri nanya ka anakna.

“Kadangu, ngajak ka makam ka Bapa. Naha Bapa teu keresa?”

“Atuh da ngajak ka makamna ge ngajak ngado’a…,” Mang Jupri teu kebat kaburu dipotong ku anakna.

“Nya muhun atuh ka makam mah ngado’akeun ka ahli kubur.”

“Lain ngado’akeun ka ahli kubur ieu mah, tapi ngado’a ka ahli kubur supaya urang dilindungi tina musibah. Jadi urang menta ka ahli kubur, padahal kuduna mah ahli kubur nu dido’akeun ku urang supados dihampangkeun hisabna, dihapunten samudaya kalepatanna. Kitu kuduna mah,” ceuk Mang Jupri.

“Atuh ka Gusti teh salingkuh deui wae, nya Pa?” Ceuk Mardi bari neruskeun hanca gawena anu masih patulayah.

Bumi Hejo, Cigiringsing-Garden, Medio April 2009.

Iklan

Satu Tanggapan to “SALINGKUH”

  1. Rachmad Says:

    mbotenn…
    wah ma2d gak ngarti bahasanya.. .orang palembang kang.. wkwkwkwk..
    nice blog . .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: