JABATAN

Datang ka kantor teh kasampak geus araya babaturan. Keur aruplek ngobrol bari ngadu bako. Ubar tiris, kituna mah da masih isuk keneh. Barina ge ari urusan udud mah teu rek isuk teu rek tengah poe ereng-erengan, ngebul mah ngebul bae, da geus kacanduan. Jeung sanajan MUI geus mere patwa haram keur sababara golongan ge, angger da teu diwaro.

Euweuh gawe deui meureun MUI teh, ka roko-roko diurusanan,” ceuk Ukan, babaturan kuring anu pangjagona dina perududan. Manehna mah dibere udud naon bae ge jadi, jeung uduna teh katingali ni’mat naker, tara padu serebung bae. Sok kabita ari ningal Ukan udud teh, atuda meni sok bari peureum beunta sagala. Diseuseup bari panonna peureum, terus saeutik-saeutik dikaluarkeun tina irungna. Duh… ni’mat pisan katingalina teh.

Puguh mere patwa teh pagawean MUI. Karunyaeun MUI teh bisi umat garering alatan haseup roko,” si Mamat nembal. Bari manehna ge sarua ngebul.

Lain teu satuju kana patwa MUI, tapi urang mah sok hayang seuri aya haram bet disegmen-segmen,” ceuk Dodi bari ngarongkong asbak rek miceun calacah anu geus panjang napel dina rokona.

Segmen kumaha maksud ilaing?” Kuring milu nimbrung.

Enya pan, haramna roko teh keur budak, awewe nu keur reuneuh, jeung anggota MUI sorangan. Ari keur kolot mah, rek lalaki rek awewe anu teu reuneuh, halal. Kacow kan patwa teh. Siga bisnis bae aya segmen pasarna, ha…ha…ha…,” Dodi ngajelaskeun bari ditungtungan ku seuri ngahahah.

Jeung deui, ari patwa mah kecapna teh tong haram. Da haram mah hubunganna jeung dosa. Ari dosa pan boga patalina jeung surga-naraka. Siga MUI teh boga wenang keur ngasupkeun ka surga atawa narakan bae. Pan eta mah wewenang Gusti Anu Mahasuci,” ceuk Ukan, bari peureum beunta ngararasakeun kani’matan haseup rokona.

Keur aruplek kitu tingtorojol babaturan nu sejen daratang. Kantor jadi haneuteun dan kabeh karyawanna geus daratang sarta geus dariuk dina korsi masing-masing. Aya anu langsung muka komputerna, aya anu maca surat-surat, aya anu mukaan map anu numpuk dina mejana. Jarongjon sibuk ku pagaweanna masing-masing. Tapi ari di palebah kuring mah gawe teh sok diselang ku ngobrol, biasa ngarumpi urusan pagawean keneh.

Kumaha promosi kabag urang teh jadi?” Kuring nanya ka Wawan, babaturan anu mejana gigireun kuring.

Puguh wengi teh Pa Jasmin nelepon, lami pisan. Saurna teh teu janten dipromosikeun jadi Wakil Direktur teh, dan Pa Direkturna langkung condong ka Pa Sukarya,” ceuk Wawan.

Pa Sukarya kabag sarana?”

Muhun.” Walon Wawa.

Pan ceuk anak buahna mah Pa Sukarya teh pagaweanna rada teu eucreug?” Kuring rada ngajenghok.

Nya eta kitu. Tapi pan Pa Direktur teh ngabalad jeung Pa Sukarya mah. Dina tenis ge sok berpasangan. Jaba lamun Pa Direktur ngalawan Pa Sukarya, Pa Sukarya pasti nu elehna teh, padahal sarerea ge nyaho Pa Sukarya teh pernah jadi atlet PON Jabar,” jelas Wawan.

Heueuh nya, ari di urang teh sok aya kituna. Jadi teu per, teu propesional. Padahal kabag urang mah jalmana bageur, jujur, jeung pinter deui. Ka anak buah balabah, kajeun sok nyarekan tapi tara nahan hak anak buah.” Kuring manghanjakalkeun.

Moal kitu pedah Pa Jasmin pernah ngagelendeng Den Haji?” Wawan Mencrong kuring.

Saha Den Haji teh kitu?” Kuring nanya da teu nyaho.

Eta, putra Pa Direktur,” jawab Wawan.

Na kunaon make digelendeng ku Pa Jasmin?” Kuring nanya deui.

Pan basa kantor urang direhab teh ku Den Haji. Tingali tuh di lantai opat, pan saenggeusna direhab teh anu tadina bocor saeutik teh kalah brah bae. Kabeneran di ruangan Pa Jasmin pisan. Ceuk urang mah wajar mun Pa Jasmin protes teh, da ieu mah urusan pagawean lain urusan pribadi. Pek teh teuing Pa Jasmin hormat ka Den Haji sabage anak direktur, tapi pan ieu mah anu diprotes teh Den Haji sabage pemborong,” Wawan ngajelaskeun bari semu tugenah.

Ke heula, mun teu salah mah Pa Direktur teh boga anakna teh tilu. Nu panggedena ngaranna teh Sukma, nu sejenna mah awewe kabeh. Nu dimaksud Den Haji teh Sukma kitu?” Tanya kuring bari melong ka Wawan.

Muhun, Den Haji teh Sukma. Ari disebut Den Haji na mah pedah tos munggah haji. Teras basa sukuran ekah anak Sukma, Pa Direktur harita mere sambutan sabage aki anu boga incu pertama, nganenehkeun Sukma teh Den Haji. Jadi ceuk kasarna mah bari ngarupus incuna teh Pa Direktur mroklamasikeun ngaran Den Haji.” Jelas Wawan.

Oh, kitu. Tapi mun teu salah bareto mah Sukma, eh Den Haji teh sok teler,” ceuk kuring deui.

Ayeuna ge masih cenah mah.”

Piraku?” Kuring teu percaya.

Rea nu ngawenehankeun. Malah mah sok kawenehankeun asup ka pab.”

Atuh ari geus dilandih jadi Den Haji mah ulah ka pab, kuduna mah ka masjid,” ceuk kuring kapiasem.

Teuing lah.” Wawan mungkas obrolan.

Sababaraha minggu ti harita di kantor aya pelantikan pajabat anyar. Tetela Pa Jasmin ge dimutasikeun ka bagian lain, ari jabatannana diganti ku Pa Irwan, alona Pa Sukarya cenah mah. Kuring ge nyaho Pa Irwan teh harita bae, da manehna mah pagawe anyar tadina anak buah langsung Pa Sukarya, ngan ceuk beja mah kaluaran sakola ti Belgia.

Pajabat anyar teh langsung boga hajat, nya eta ngecor anu bocor tea. Tetela pemborongna teh angger Den Haji. Da eta mah Pa Irwan barang panggih jeung Den Haji teh langsung ngarangkul bangun nu sono ka sobat lawas. Bari ningalikeun wajah marahmay langsung nyangkeh Den Haji ka ruang kantorna. Jadi beda meureun jeung Pa Jasmin anu kurang panuju jeung pagawean Den Haji, Pa Irwan mah pastina ge mere kalaluasaan. Sahenteuna atuh, pan Den Haji teh putrana Pa Direktur, jadi Pa Irwan meureun kudu bisa nyalindungkeun diri ku jalan hade jeung Den Haji. Lamun hade jeung Den Haji logikana pasti Pa Direktur ge terangeun, da meureun anakna pasti ngobrol. Nya Pa Direktur pasti percayaeun kana obrolan anakna ngeunaan Pa Irwan. Atuh Pa Irwan ge meureun beuki dipikadeudeuh ku Pa Direktur teh.

Ari Pa Direktur teh pangawakanna mah leutik, tapi otak jeung kawanina gede. Cenah mah basa neangan pamajikan ge pede manehna mah. Coba bae, bari awakna leutik jeung rupa teu sabaraha, tapi ari meunangkeun pamajikan nya geulis nya anak nu beunghar. Harita teh manehna, cenah, masih pagawe leutik. Tapi dasar gede kawani, teu salempang bakal ditolak ku nu geulis, langsung bae ngayakeun pendekatan anu intensip. Ari sering-sering teuing kapanggih mah, meureun, hate si geulis teh jadi lumer. Katurug-turug pan ari awewe mah biasana, ieu ge ceuk kolot, keur pisalakieun teh lain rupa anu dideuleuna, tapi kasatiaan. Cenah deui, lamun lalaki bisa ngabuktikeun yen manehna anu pangsatia-satiana, cinta moal kamana-mana deui, pasti tamplok ka mannehna. Pan ari keur awewe mah, cenah deui bae, anu diteangan teh cinta terahir, kasang tukang salaki mah kumakarep teuing, nu penting ti ayeuna nepi ka jaga cinta salaki ngan keur manehna; beda jeung lalaki, anu dipiharep ti awewe teh cinta pertama. Teuing enya teuing henteu tateh, da kabubuktianna rea oge bujangan kawin ka randa. Malahan sering kabejakeun bujangan kawin ka randa anu reuay anak anu umurna sapantar atawa malahan saluhureun indungna.

Singgetna mah Pa Direktur teh nikah ka istrina nalika masih jadi pagawe leutik. Nya sabage pagawe leutik di pausahaan nagara BUMN, gaulna jeung sasama karyawan anu sapamadegan. Teuing kumaha carana, bawaning ku otakna encer, ahirna babaturanna teh nganggap manehna teh kokolot. Satiap aya acara kantor, ku babaturanna sok diusulkeun ka atasanna supaya manehna diangkat jadi ketua panitia. Nya ti harita pangkatna terus nerekel naek. Genep taun ka tukang nya anjeunna dieler jadi Direktur Utama.

Tah, pas jadi Direktur Utama, genep bulan ti harita, proyek-proyek kantor sok dibikeun ka anakna, Den Haji tea. Sabenerna mah Den Haji teh kasep, ngala ka indung. Ngan hanjakal, kusabab kurang kariksa ku indung bapa, kalakuanna rada saliwang. Enya apan Pa Direktur sibuk, istrina ge sibuk di Darma Wanita. Nya ahirna anakna mah jadi anak pembantu. Kalakuan budak teu karoris, cukup dibere kendaraan jeung jajan. Pangbalikan budak teh tungtungna ka narkoba. Nurutkeun beja mah geus sababaraha kali budak teh ditebus ti kantor pulisi alatan narkoba. Malahan basa budakna dikawinkeun oge alatan ngareuneuhan ti heula, dua bulan ti tas nikahkeun teh Pa Direktur langsung boga incu. Ceuk nu sinis tea mah, meuli embe ge hayang nu hawara, lamun bisa mah barang datang kandang sorangan teh langsung ngajuru.

Sabenerna mah lain ukur Den Haji anu sok dibere proyek ku bapana teh, tapi anakna nu kadua ge osok. Ngan ari ka Santi mah, enya anakna nu kadua, proyekna teh nyaeta seragam jeung katering. Meureun pedah ka anak awewe. Lamun aya pembagian seragam teh, nya nu ngurusna teh pasti Santi. Kitu deui lamun aya acara anu ngabutuhkeun katering, pasti lumpatna teh ka Santi. Asa jaman pamarentahan Orde Baru puguh. Jadi Pa Direktur teh dina hal ieu mah siga Pa Harto leutik. Enya, pan dina jaman Orde Baru mah anak-anak Pa Harto anu sok meunang proyek pamarentahan teh, cenah.

Ari kuring mah sabenerna karunya ka Pa Direktur teh. Karunyana, atuh da pagawean anakna teh, terutama pagawean Den Haji, sering teu bener. Lamun ngaborong kantor teh nyokot pagawena ti lembur bapana, Cijalupang. Bener maranehna teh tukang bangunan, tapi pagaweanna kalasar. Hasil nembok ge sok ombak banyu, tara rata pisan. Kitu deui panto jeung jandela, hasil pagaweanna teh ramijud. Geus puguh lamun ngecet panto jeung tembok, siga budak keur diajar dilipensetip, bulang-belong henteu matut. Tapi ku sabab “cinta lemah cai” meureun, atawa buruhna leuwih murah, nya nu dibawa teh teu aya kajabi iwal ti urang Cijalupang. Ari di hareupeun mah para karyawan teh siga nu heueuh hormat ka Den Haji, bari popoyongkodan. Tapi ari tukangeun mah ngajebian. Ahirna hormat ka Pa Direktur ge ngan ukur hareupeun. Karunyana teh deui, pan sakeudeung deui ge Pa Direktur teh pensiun. Bisa-bisa sanggeusna pensiun anjeunna stres da euweuh nu ngahargaan, jeung anakna ge moal meunang deui proyek, komo proyek di luar mah.

Tapi anehna teh “orang-orang dekat”-na euweuh nu ngageuing ka Pa Direktur. Malah mah sabalikna, sok muji-muji kana sagala tindakan Pa Direktur teh. Padahal eta teh nyilakakeun Pa Direktur. Tapi asa teu percaya mun Pa Direktur teu engeuh kana picilakaeun anu dijieun boh ku balak-baladna boh ku anakna. Ari teu percayana mah pan Pa Direktur teh pendidikanna ge S3. Moal enya doktor talobeh. Tapi eta mah ceuk kuring, jalma anu heureut pikir. Nya ma’lum da kuring mah pendidikan ge ukur saongkoseun asup jadi pagawe negri.

Jeung kuring mah sok sieun deui, sieun Pa Direktur dicerek ku KPK. Karunya teuing lamun kitu teh, kuduna ngahareupan pensiun teh tinggal senangna, ari ieu….palias ketang. Enya, lamun kajadian kitu meureun ceuk paribasana mah maut nyere kacongona; sangsara kakolotnakeun. Palias…palias. Allahumma ba’idni.

Bumihejo-Cigiringsing Garden, Uber-Bdg. Maret katompernakeun 2009.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: